--}} 

CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE - CROWN COOL SRL

1.  Definiţii

"Condiţii” reprezintă condiţiile şi regulile stabilite prin prezentul document.

„Condiţii de montaj” reprezintă acele condiţii de amenajare/condiţii tehnice de montaj, şi condiţii de descărcare a bunurilor a căror îndeplinirii este în sarcina Cumpărătorului.

"Contract” reprezintă contractul intervenit între Vânzător şi Cumpărător în vederea vânzării unor bunuri.

"Cumpărător” reprezintă orice persoană juridică care emite o comandă către Vânzător.

„Curs valutar”- cursul  de schimb euro/lei BNR+1% din ziua plăţii.

„Factura Proformă”– documentul prin care Cumpărătorul validează comanda efectuată prin efectuarea plății contravalorii acesteia."Produse” reprezintă bunuri furnizate Cumpărătorului de către Vânzător.

"Servicii” reprezintă orice serviciu prestat de către Vânzător Cumpărătorului.

"Vânzător”- Crown Cool SRL.

2.  Valabilitatea contractului

2.1.   În caz de conflict cu orice altă înţelegere în scris care are legătură cu contractul, prevederile contractului au întâietate. În caz de conflict între prevederile contractului şi cele ale condiţiilor generale de vânzare prevalează reglementările contractului, ca şi norme speciale.

2.2.   Nici o reprezentare verbală sau declaraţie a reprezentanţilor părţilor nu face parte din Contract şi nici o reprezentare verbală sau declaraţie de acest gen nu va fi considerată ca fiind o manifestare de voinţă din partea părţilor cu excepţia cazului în care o astfel de reprezentare sau declaraţie va fi confirmată în scris.

3.  Preţul şi modalităţile de plată

3.1.   Preţul va fi specificat în în factura proformă fiind exprimat în Euro.

3.2.   Plata se poate face în numerar cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin ordin de plată sau cu instrumente bancare (filă cec şi/sau bilet la ordin). Modalitatea şi termenul de plată convenite de către părţi vor fi specificate în factura proformă.

3.3.   . Factura proformă va fi emisă în euro, iar plata acestuia se va face în RON la cursul  de schimb euro/lei BNR+1% din ziua plăţii. Neîndeplinirea de către Cumpărător a obligaţiei sale de a achita avansul în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepţiei facturii proforme,  poate atrage prelungirea termenului de livrare. În cazul în care termenul de  livrare depăşeşte termenul specificat, noul termen de livrare va fi comunicat în scris de către Vânzător după data încasării avansului.

3.4.   În cazul în care Cumpărătorul refuză preluarea produselor comandate fără un motiv imputabil  Vânzătorului, acesta înţelege şi acceptă că Vânzătorul are dreptul de a reţine integral suma plătită cu titlu de avans în scopul acoperirii integrale a cheltuielilor şi a eventualelor prejudicii suferite.

3.5.   În cazul în care părţile au convenit asupra modalităţii de plată prin instrumente bancare, acestea trebuie predate Vânzătorului cel târziu în momentul livrării produselor. Recepţia instrumentelor bancare  de către Vânzător, reprezintă condiţia predării produselor.

3.6.   Părțile sunt de acord cu emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor în format electronic, deținând mijloacele tehnice necesare emiterii, transmiterii și recepționării facturilor în format electronic, precum și capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea acestora. Facturile emise de către Crown Cool S.R.L.   vor fi transmise de pe adresa de email facturare@tcromania.com în format electronic și comunicate către cealaltă parte, la   adresa de email menționată în factura proformă. Orice modificare ulterioară a adreselor de email menționate va fi adusă la cunoștința celeilate părți în maxim 24 de ore de la modificare. In cazul omisiunii de a informa Crown Cool S.R.L. cu privire la modificarea adresei de email, cealaltă parte nu va fi îndreptățită să invoce nerecepționarea facturii, obligația sa de plată născându-se de la comunicarea facturii de către Crown Cool S.R.L. la adresa de email anterior comunicată. În lipsa unor dispoziții contractuale contrare, dovada expedierii emailului reprezintă dovada transmiterii facturii, iar de la momentul expedierii emailului va curge termenul de scadență.

4.  Obligaţiile părţilor

4.1.   Părţile se obligă reciproc:

 • să acţioneze cu bună-credinţă atât la negocierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot timpul executării sale;
 • să comunice celeilalte părţi, în termen de max. 5 zile calendaristice, orice modificare a datelor de identificare a societăţilor (schimbarea sediului, a denumirii, etc.) a datelor referitoare la achitarea obligaţiilor de plată menţionate în prezentul contract (banca la care se plătesc instrumentele,bancare emise sub acest contract, nr. cont, etc.) sau a oricăror alte informaţii sau date relevante pentru executarea contractului;
 • să nu cesioneze, transfere sau subcontracteze drepturile şi/sau obligaţiile ce îi revin în baza contractului fără a avea în prealabil aprobarea scrisă a celeilalte părţi;

5.  Livrarea

5.1.   Livrarea produselor se va face la locul convenit de părţile contractante în factura proformă.

5.2.   Termenul de livrare va fi specificat în factura proformă În cazul în care s-au agreat condiţii de plată cu avans, respectarea termenului de livrare este condiţionat de achitarea avansului.

5.3.   Cheltuielile de transport ocazionate cu livrarea produselor vor fi suportate conform facturii proforme.

5.4.   Cumpărătorul va asigura, fără a cauza întârzieri Vânzătorului sau reprezentanţilor acestuia, căi de acces şi de ieşire sigure şi potrivite la locaţia în cauză, precum şi va asigura descărcarea produselor în condiţii de siguranţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, Vânzătorul are dreptul de a refuza livrarea şi/sau de a solicita Cumpărătorului plata cheltuielilor efectuate cu livrarea respectivă.

6.  Recepţia şi punerea în funcţiune a produselor

6.1.   Recepţia produselor se va face în prezenţa delegaţilor părţilor la locul de ridicare sau livrare. Cu această ocazie se va încheia un proces verbal de predare – primire în care delegatul Cumpărătorului trebuie să  specifice toate observaţiile referitoare la cantitatea şi calitatea produselor livrate. În cazul produselor deteriorate, deficiențelor cantitative sau calitative se va proceda la înlocuirea celor necorespunzătoare şi/sau completarea lipsurilor cantitative. Prin recepţionarea de către Cumpărător a produselor fără nicio observaţie, Vânzătorul este liberat de obligaţiile sale, nefiind răspunzător pentru deficienţe calitative sau lipsuri cantitative semnalate ulterior, cu excepţia prevederilor capitolului 9 din Condiţiile generale de vânzare. Vânzătorul nu-şi asumă nicio răspundere pentru pagubele produse , datorate transportului în cazul în care produsele sunt transportate de către Cumpărător sau transportatorii acestuia.

6.2.   În cazul în care livrarea se efectuează prin curierat, Cumpărătorul are obligația de a deschide coletul. având           posibilitatea de a verifica starea produsului de livrare, fără însă optiunea de a-l testa/proba tehnic.Dacă în urma deschiderii coletului se constată ca produsul comandat nu este în stare perfectă de livrare și prezintă urme de lovituri, zgârâieturi sau orice alte probleme vizibile, ori sunt lipsuri cantitative Cumpărrătorul poate        refuza preluarea produsului. Refuzarea produsului/produselor este posibilă numai în prezența curierului la       momentul livrării. În cazul sesizării oricărei neconformități, trebuie completat un proces verbal de constatare în momentul livrării semnat de către curier și cumpărător și transmis în maximum 48 de ore la adresa de e-          mail:.sales@tcromania.com . Sesizarea trebuie să conțină informații despre comandă, despre starea produsului și câteva poze cu produsul / ambalajul cu probleme. Nerespectarea condițiilor cumulative enumerate, atrage exonerarea Vânzătorului de răspunderea pentru deficiențele cantitative și calitative, aparente și vizibile.

6.3.  Este interzisă desfacerea ambalajului original al produselor în lipsa prezenţei delegatului Vânzătorului. În acest caz Vânzătorul nu este răspunzător pentru deficienţele calitative şi/sau lipsurile cantitative semnalate. În cazul în care la livrare se observă pe ambalajul echipamentelor urme de lovituri sau orice alte urme care indică faptul că produsul respectiv s-ar fi putut deteriora pe timpul transportului, atunci se va desface ambalajul în prezenţa transportatorului şi se vor menţiona pe documentul de predare cele constatate.

6.4.   Punerea în funcţiune a produselor se va face în prezența reprezentanților autorizați ai Cumpărătorului, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de punere în funcţiune. Semnarea procesului verbal de punere în funcțiune se va face de către reprezentanții ambelor părți în termen de maxim 24 ore de la punerea în funcțiune a echipamentelor.

6.5.   Toate amenajările necesare montajului vor fi asigurate de către Cumpărător. În înțelesul acestui contract, prin amenajările necesare montajului se înţeleg:

 • racordările la reţeaua electrică,
 • racordările la reţeaua de gaz;
 • racordarea la coşuri în vederea evacuării gazelor arse sau a fumului rezultat ca urmare a funcţionării bunurilor în condiţii normale de lucru, în cazul în care nu se specifică altfel,
 • racordările la reţeaua de apă,
 • racordarea la sistemul de canalizare,
 • amenajarea specifică a spaţiilor destinate produselor conform destinaţiei lor.

6.6.   Se vor asigura de către Cumpărător următoarele condiţii tehnice necesare instalării:

 • în cazul produselor alimentate cu curent electric: distanţa dintre sursa de alimentare cu energie electrică şi locul punerii in funcţiune a bunurilor trebuie sa fie de maxim 2,0 m, distanţa dintre centura de împământare şi locul punerii in funcţiune a bunurilor trebuie să fie de maxim 2,0 m, iar tensiunea sursei de alimentare cu energie electrica trebuie să fie de 220V respectiv 380V în curent alternativ – conform parametrilor produselor achiziţionate; Condiţiile asigurate pentru instalare şi procesul de exploatare a produselor trebuie să respecte Normele privind protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele mobile sau fixe, precum şi Normele specifice de securitatea muncii pentru utilizarea energiei electrice.
 • în cazul produselor alimentate cu apă: distanţa dintre sursa de alimentare cu apă şi locul punerii în funcţiune a bunurilor trebuie să fie de maxim 1,5 m, iar debitul asigurat de către sursa de alimentare cu apă trebuie să fie de minim 1 bar;
 • în cazul produselor alimentate cu gaz metan: presiunea constantă a gazului asigurată pentru funcţionarea normală a produselor ce urmează a fi puse în funcţiune trebuie să fie de minim 20 mbar la debitul însumat al consumatorilor. Operaţiunile de racordare la reţeaua locală de gaz metan trebuie efectuată numai de către personalul specializat al unei instituţii acreditate, conform prevederilor legislaţiei române in vigoare;

6.7.   La dimensionarea puterii reţelelor menţionate mai sus se va avea în vedere puterea specificată în ofertă

6.8.   În situaţia în care Cumpărătorul nu realizează toate amenajările necesare punerii în funcţiune la data stabilită, acesta este obligat să anunţe în scris Vânzătorul despre acest fapt, în termen de minim 72 ore faţă de data stabilită pentru punerea în funcţiune a produselor, în vederea reprogramării. În caz contrar, Cumpărătorul va fi obligat să suporte toate cheltuielile antrenate în acest demers de către Vânzător.

6.9.   În cazul în care la data livrării produselor de către Vânzător, Cumpărătorul nu are îndeplinite condiţiile contractuale de instalare şi solicită amânarea acestuia şi a punerii în funcţiune a produselor, acesta are obligaţia de a depozita şi conserva produsele livrate în condiţii corespunzătoare, astfel încât acestea să nu sufere nici un fel de deteriorări sau degradări până la data la care vor fi puse în funcţiune de către Vânzător. Prin condiţii corespunzătoare de depozitare şi conservare se înţeleg: menţinerea materialelor şi ambalajelor de protecţie cu care produsele au fost livrate, depozitarea produselor în incinte acoperite şi închise, astfel încât să se evite existenţa prafului, umezelii, prezenţa rozătoarelor sau a oricăror factori care să deterioreze în vreun fel produsele. Nerespectarea la data punerii în funcţiune a vreuneia dintre condiţiile necesare instalării corespunzătoare produselor achiziţionate, va determina prelungirea termenului de punere în funcţiune a produselor, Vânzătorul neputând fi sancţionat pentru aceasta. În situaţia în care Cumpărătorul nu va asigura condiţiile menţionate mai sus, Vânzătorul are dreptul să suspende curgerea perioadei de garanţie sau să o diminueze, după caz, în funcţie de nivelul de deteriorare/degradare constatat, ca urmare a neasigurării de către Cumpărător a condiţiilor corespunzătoare de depozitare şi conservare a produselor, Cumpărătorul fiind obligat totodată la plata cheltuielilor pentru readucerea la starea iniţială a părţilor deteriorate/distruse ale produselor, în vederea punerii în funcţiune în condiţii normale. Produsele vor fi puse în funcţiune la adresa de instalare specificată în factura proformă, exclusiv de către personalului tehnic specializat al Vânzătorului. Orice schimbare ulterioară al adresei de instalare se va efectua sub rezerva îndeplinirii obligaţiilor cuprinse în prezentului capitol. Toate cheltuielile generate de punerea în funcţiune a produselor la noua locaţie cad în sarcina exclusivă a Cumpărătorului.

7.  Riscuri

7.1.   Riscul privind deteriorarea sau pierderea produselor se transmite Cumpărătorului în momentul predării prin semnarea procesului-verbal de predare-primire, sau a documentului de transport, dacă livrarea se efectuează prin curier. În cazul în care Cumpărătorul fără motiv legitim refuză preluarea produselor, la data stabilită, Livrarea se consideră a fi efectuată:

 • dacă produsele sunt livrate de către Vânzător, în momentul descărcării acestora de pe mijlocul de transport;
 •  dacă produsele sunt transportate de către Cumpărător, în momentul în care produsele sunt încărcate în mijlo cul de transport al Cumpărătorului sau al agentului acestuia.

8.  Dreptul de proprietate

8.1.   Cu toate că în momentul livrării produselor se transmite şi riscul, produsele vândute rămân în proprietatea Vânzătorului până în momentul achitării integrale a preţului produselor de către Cumpărător.

9.  Garanţii

9.1.   Produsele achiziționate beneficiază de garanţie, doar în condiția în care Cumpărătorul prezintă Vânzătorului Certificatul de garanţie primit odată cu livrarea produsului.

9.2.   Orice cerere de serviciu de garanţie va fi adresată de Cumpărător Vânzătorului imediat după constatarea unei deficienţe în utilizarea produselor la adresa de email service@tcromania.com,  la numărul de telefon 0266-317827, 0726-308900 sau la numărul de fax 0266-315068.

9.3.   Vânzătorul se obligă să rezolve solicitările Cumpărătorului, după cum urmează:

 • În 2 zile lucrătoare, dacă remedierea este posibilă pe loc;
 • În 3 zile lucrătoare, dacă remedierea nu este posibilă pe loc şi nu necesită piese noi sau piesele pentru înlocuirea celor defecte se află în stocul Vânzătorului şi pot fi înlocuite sau se pot repara;
 • în 15 zile lucrătoare, dacă pentru remediere sunt necesare piese care nu se află în stocul Vânzătorului şi trebuie comandate de acesta;

9.4.   Vânzătorul se obligă să-l garanteze pe Cumpărător pentru viciile ascunse ale produselor, pentru  o perioadă de 12 luni de la data punerii în funcţiune a acestora, dar nu va răspunde pentru viciile aparente semnalate ulterior recepţiei produselor, care ar fi putut fi constatate cu această ocazie.

9.5.   Sunt excluse din garanţie următoarele situaţii:

 • Defectele care apar în urma unei manevrări incorecte (nerespectând indicaţiile manualului de utilizare), neefectuării întreţinerilor periodice sau efectuarea necorespunzătoarea a acestora;

 • Transportul intern şi depozitarea produselor nu se fac într-o maniera profesională (transportul produselor trebuie făcut în ambalajul original, în poziţie verticală şi bine fixată, geamurile demontabile ambalate separat. Depozitarea trebuie făcută în încăperi ferite de umezeală, praf, etc.)

 • Uzura normală a produselor, greşelile de exploatare;
 • Produsele au fost folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;
 • Produsele au fost lovite, perforate sau li s-au ataşat diverse obiecte neaprobate de Producător;
 • Racordarea produselor la reţeaua de alimentare de personal neautorizat sau racordarea neconformă cu instrucţiunile de instalare şi cu legile, normativele şi dispoziţiile în vigoare;
 • Defectele sau deteriorările cauzate de variaţia intensităţii curentului din reţeaua de alimentare;
 • S-au făcut reparaţii şi/intervenţii asupra produselor de către terţi sau lipsesc piese de pe produse;

9.6.   Sunt excluse din garanţie materialele consumabile şi uzura normală.

9.7.   În situaţia în care se intervine în timpul depozitării la Cumpărător şi ulterior punerii în funcţiune de către personal neautorizat de Vânzător, asupra produselor contractate sau asupra instalaţiei de alimentare al acestora, Vânzătorul nu este răspunzător de pagubele produse, iar cheltuielile cu remedierea defecţiunilor cauzate vor fi în sarcina Cumpărătorului.

9.8.   În situaţia în care Cumpărătorul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract sau prin alte contracte încheiate cu Vânzătorul, inclusiv neachitarea oricăror datorii scadente către Vânzător, după un termen de păsuire de 10 zile calendaristice, Vânzătorul are dreptul să suspende obligaţia de a asigura în continuare service-ul tuturor produselor  achiziţionate de la Vânzător, până la achitarea integrală a debitelor restante. Suspendarea obligaţiilor de garanţie ale Vânzătorului nu atrage prelungirea termenului de garanţie iniţial.

9.9.   Pentru orice solicitare de reparaţii efectuată în perioada de garanţie de către Cumpărător, care se dovedeşte abuzivă sau neîntemeiată, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului toate costurile antrenate în reparaţiile respective, pe baza facturii transmise în acest sens de către acesta din urmă.

9.10.   Deteriorările cauzate de situaţii de forţa majoră sau de terţi sunt excluse din garanţie. Prin terţă persoană se înţelege în accepţiunea prezentului capitol şi împuternicitul Cumpărătorului.

9.11.   Părţile îşi rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanţie să încheie un contract de service post-garanţie contracost pentru efectuarea lucrărilor de remediere a defecţiunilor apărute la echipamente.

10.   Răspunderea contractuală

10.1.   În cazul în care Cumpărătorul nu efectuează plata în termenul specificat în factura proformă, Vânzătorul poate anula comanda sau prelungi termenul de livrare

10.2.   În acest caz Vânzătorul va avea dreptul să anuleze sau să suspende orice alta livrare către Cumpărător prevăzută în vreo comandă, chiar şi acceptată. În cazul nerespectării de către Vânzător a termenului de livrare, Cumpărătorul are dreptul la  daune moratorii de 0,1% pe zi de întârziere aplicate la valoarea produselor nelivrate.

10.3.   Părţile contractante răspund integral pentru obligaţiile asumate prin acest contract. Neexecutarea totală sau parţială, sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce nasc din prezentul contract, are ca şi consecinţă obligaţia părţii în culpă, ca pe lângă remediile stipulate în contract şi în prezentele condiţii de vânzare,  de a plăţi daune-interese, precum şi rezilierea contractului.

10.4.   Părţile contractante cad de acord ca nicio renunţare sau aplicare necorespunzătoare a oricăror prevederi sau condiţii din contract sau condiţii de vânzare, nesesizată de către părţi, să nu fie considerată ca motiv al oricărei încălcări ulterioare, sau ca justificare sau autorizare pentru nerespectarea condiţiilor şi cerinţelor în alte ocazii. Pentru a fi luată în considerare, orice renunţare cu privire la prevederile şi/sau condiţiile stipulate trebuie data în scris, cu data certă, şi semnată de către partea căreia i se opune.

10.5.   Vânzătorul nu răspunde pentru pierderi financiare directe/indirecte, speciale, pentru orice pierdere de profit, beneficiu nerealizat, contracte, venituri, clienţi ai Cumpărătorului.

11.   Forţa majoră

11.1.   Forţa majoră, aşa cum este definită de lege  exonerează de răspundere partea care o invocă, cu cerinţa notificării scrise prealabile. Producerea şi/sau încetarea cazului de forţă majoră se comunică celeilalte părţi, cu acte opozabile în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea şi/sau încetarea acesteia. Depăşirea acestui termen are drept consecinţă decăderea părţii contractante din dreptul invocării apariţiei/încetării cazului de forţă majoră. Dacă vreuna dintre părţi nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile ce rezultă din prezentul contract pe o perioadă de 30 (treizeci) zile calendaristice, ca urmare a apariţiei unui caz de forţă majoră, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale va fi îndreptăţită să denunţe prezentul contract, în urma unei notificări scrise transmise celeilalte părţi.

12.    Litigii

12.1.   Orice litigiu ce poate lua naștere între părţi în legătură cu derularea acestui contract se soluţionează în prealabil, obligatoriu pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate, competenţa soluţionării litigiului revine instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Vânzătorului.

13.    Notificări

13.1.   Orice notificare este considerată a fi îndeplinită la momentul comunicării ei sub formă scrisă, fie sub luare de semnătură, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, poştă electronică. În cazul în care notificarea este făcută sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin fax, expedierea se face conform datelor de identificare ale părţilor contractante menţionate în contract. În cazul în care comunicarea va fi efectuată prin intermediul poştei electronice, comunicarea se consideră primită de destinatar, chiar în ziua transmiterii, dacă acesta s-a efectuat într-o zi lucrătoare în timpul programului de lucru sau în prima zi lucrătoare după data transmiterii, în alte cazuri.

14.    Protecția Datelor cu Caracter Personal

14.1.    În baza și cursul executării contractului,  părțile acestuia nu au prefigurat transmiterea de date cu caracter personal, altele decât informațiile de contact ale persoanelor implicate în executarea acestuia, a reprezentanților legali/împuterniciților din partea părților, afiliaților sau subcontractorilor acestora (în măsura în care afiliații, subcontractorii și reprezentanții acestora sunt implicați în executarea contractului), respectiv nume, funcția, adresă, nr. de telefon si  adresă email.

14.2.    Datele cu caracter personal ale oricărei părți, afiliați sau subcontractori ai acesteia, la care cealaltă parte, în calitate de operator de date, sau persoanele sale împuternicite care prelucrează date cu caracter personal în numele și pe seama acesteia precum și salariații acesteia vor avea acces în derularea contractului se vor prelucra în condițiile Regulamentului general privind protecţia datelor.

14.3.    Reprezentanții părților iau cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către cealaltă parte și iși exprimă acordul/ consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea prezentului contract, derularea raporturilor comerciale și pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

14.4.    Fiecare parte a contractului primește din partea celeilalte dreptul de a procesa datele cu caracter personal ale acesteia, afiliaților, subcontractorilor săi, respectiv a reprezentanților legali/împuterniciților acestora (cu rezerva făcută mai sus în privința afiliaților și subcontractorilor) în scopul exclusiv și limitat al executării obiectului contractului, derularea raporturilor comerciale dintre părți și pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Fiecare parte va: (a) colecta, gestiona și stoca datele cu caracter personal primite de la cealaltă parte în strictă confidențialitate, utilizând diligența corespunzătoare cerută de obligațiile sale prevăzute în Contract și legea aplicabilă, evitând  accesul, utilizarea, dezvăluirea neautorizată sau pierderea acestora; (b) utiliza datele cu caracter personal primite de la cealaltă parte doar pentru executarea obiectului contractului pentru îndeplinirea obligațiilor legale din domeniul fiscal; (c) nu va vinde, înstrăina, transfera, distribui, închiria sau dispune în alt fel de datele cu caracter personal primite pentru scopurile sale personale, în beneficiul său sau al altor persoane. Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate conform celor precizate mai sus au drepturile prevăzute de către articolele 15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor. Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, de către persoana vizată transmisă la sediul social al părții care va acționa ca primitor al acestor date de la cealaltă parte contractantă și operator de date cu caracter personal și/sau la adresele de email ale părților. În cazul Crown Cool S.R.L.  adresa de email este: dataprotection@tcromania.com.

14.5.    Părțile se obligă să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauție pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, fiecare parte va notifica imediat celeilalte părți un astfel de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

14.6.    Incălcarea de către oricare dintre părți a oricărei prevederi a Capitolului intitulat „Protecția Datelor cu Caracter Personal” va reprezenta o încălcare gravă a contractului și va îndreptăți partea vătămată să rezilieze contractul.

REFERINȚE

TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
Pe larg
,

OFERTE ȘI NOUTĂȚI ÎN NEWSLETTER

Vă invităm să vă abonați la newsletterul nostru, pentru a vă informa de cele mai noi promoții, oferte și noutăți!